Bevolkingsprognose

Acties en doelstellingen realiseer je niet zonder goed gereedschap. Hieronder staan daarom een aantal praktische instrumenten en documenten zoals de regionale woonagenda's, woningmarktgegevens en bevolkingsprognoses.

Provincie Gelderland heeft een nieuwe Gelderse bevolkings- en huishoudensprognose op laten stellen. Er is ook een uitwerking gemaakt van de kwalitatieve woningbehoefte. De prognose biedt veel inzichten over de verwachte groei en samenstelling van de huishoudens en fricties op de woningmarkt.

Het onderzoek nodigt uit om samen met partners in de regionale Woonagenda’s te kijken naar de trends en hoe deze zich verhouden tot de bestaande voorraad en de nieuwbouwplannen. Resultaten zijn ook meegenomen bij de uitwerking van het Actieplan Wonen Gelderland.

Enkele uitkomsten:

  • De nieuwe prognose komt hoger uit dan de vorige prognose. De prognose uit 2017 ging uit van ongeveer 972.000 huishoudens in 2040; de huidige prognose voorziet voor dat jaar ongeveer 1 miljoen huishoudens.
  • Vergrijzing neemt toe, ontgroening valt mee in Gelderland. Het aantal 75-plussers verdubbelt bijna in de periode tot 2040 (van 8% naar 15%). De leeftijdsgroepen tot 45 jaar blijven naar verhouding even groot.   

  • Het aantal huishoudens groeit in de periode tot 2040 harder dan het aantal inwoners (9% versus ca 5%), dat komt doordat vooral de groep alleenstaanden sterk toeneemt. Op dit moment wonen er in de provincie 326.500 alleenstaande huishoudens, in 2040 zullen dat er 413.000 zijn.

  • In een deel van de regio’s blijft het aantal huishoudens groeien tot het jaar 2040 (FoodValley, Noord-Veluwe en Rivierenland).

  • Het aantal ouderen in een koopwoning neemt toe. Met het ouder worden van de naoorlogse (babyboom)generatie neemt het aantal koopwoningen dat vrijkomt doordat de bewoners verhuizen naar woon-zorgcentra of komen te overlijden in de periode tot 2040 veel sneller toe dan het aantal vrijkomende huurwoningen.

  • Het woningtekort in Gelderland bedraagt 4% (dat zijn ruim 35.000 woningen). In de regio’s Nijmegen, Arnhem en FoodValley is het woningtekort momenteel het hoogst. Voor een goed functionerende woningmarkt wordt in het algemeen uitgegaan van een woningtekort van ongeveer 2%.

  • In het onderzoek zijn vraag en aanbod voor de verschillende groepen op de woningmarkt in beeld gebracht evenals de potentiële fricties. Hierdoor ontstaat inzicht in de kansrijke en kwetsbare segmenten op de woningmarkt. De kwalitatieve woningbehoefte is uitgewerkt per regio; voor inzicht op lager schaalniveau is aanvullend onderzoek nodig.

  • Er is een potentiële mismatch in de sociale huur. Door toenemende vergrijzing en de behoefte aan betaalbare woningen voor starters is er een grote vraag naar appartementen. Het aanbod bestaat voor een groot deel uit rijwoningen. In veel regio’s staan grondgebonden sociale huurwoningen potentieel onder druk. Als huishoudens de gewenste woning niet kunnen vinden, stelt men de verhuizing uit of doet water bij de wijn. Voor veel huurders is betaalbaarheid belangrijker dan type woning. Een grondgebonden huurwoning, mits betaalbaar, voorziet dan ook in de vraag.   

  • In de koopsector is de behoefte sterk gericht op het goedkope (tot €200.000) en middeldure segment (€200.000 tot €300.000). Door prijsstijgingen (ook in de nieuwbouw) loopt het aanbod in het goedkope segment terug. In de stedelijke regio’s wordt het tekort aan goedkope koop vergroot door de aankoop van goedkope koopwoningen door beleggers om te verhuren. Ook in de koopsector vindt vraagsubstitutie plaats; als een goedkope koopwoning niet beschikbaar of bereikbaar is, kiest men vaak (tijdelijk) voor een (particuliere) huurwoning.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Twitter

Cookie-instellingen